Utredande och argumenterande
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

Utredande och argumenterande uppsats

Utredning innebär enligt Nationalencyklopedin klarläggande, anskaffning och sammanställning av uppgifter. En utredande uppsats inleds med en presentation och avgränsning av det tema eller ämnesområde som texten kommer att behandla. Ett sådant ämnesområde kan vara exempelvis vuxenstudier. Här är det lämpligt att precisera och definiera vad som menas med vuxenstudier. En utgångspunkt är att klarlägga hur begrepp förklaras i uppslagsverk, handböcker och ordböcker. Människor i allmänhet uppfattar eventuellt det tema du ska belysa på olika sätt. Var noga med att klargöra hur du har definierat och avgränsat ditt ämne.

Till en utredande uppsats knyts ofta en frågeställning. Om det valda ämnet är vuxenstudier kan sådana frågeställningar vara:

  • Vilka är fördelarna med vuxen- studier?
  • Vilka är nackdelarna med vuxenstudier?
  • Vilka kan dra fördel av vuxenstudier?
  • Bör samhället bidra till att vuxna kan studera?

Den formulerade frågeställningen avgör vad du som skribent ska rikta uppmärksamheten mot. Här blir det nödvändigt att samla och sammanställa material.

Varierande typer av källor kan förekomma; böcker, tidningar och tidskrifter, radio- och TV-program och muntliga källor. De källor du har använt måste presenteras så den som läser din uppsats också kan få tillgång till dina källor. Olika uppfattningar kommer rimligtvis att redovisas i din uppsats. Sammanställ de synpunkter du har valt att ta med och bygg upp texten med en klar struktur. Sammanfoga textens delar så att läsaren lätt kan följa ditt resonemang.

Din uppgift som utredare är också att dra slutsatser av det källmaterial du har. Vilka slutsatser finns det stöd för i din utredning? Motivera. Det är inte alltid så att det finns underlag för en entydig uppfattning. Flera rimliga synsätt kan redovisas. Gör en sammanställning av de huvudtankar utredningen har lett fram till.

Om det ingår i uppgiften att du ska argumentera för eller emot en viss uppfattning är det mesta av arbetet redan gjort. Ta ställning och redovisa vad du själv anser. Här är det viktigt att du skriver vilken din egen uppfattning är, hur du har kommit fram till den och att du redovisar de argument som stöder din syn på ämnet.

Kanske har du kommit fram till att ytterligare utredning behövs och att fler frågor borde ställas. Låt dina läsare få ta del av vad en fortsatt utredning borde ta fasta på. Formulera några tänkvärda slutmeningar.

Många uppgifter i det nationella provet i svenska löses med hjälp av utredande och argumenterande uppsatser. Detta prov tillhör B-kursen.

 

 

 

 

Tillbaka till Komvux Gotland